วันเสาร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2555Pro Show Gold นำเสนอเรื่อง "ชีวิตว่าที่คุณครูในอนาคต"
จัดทำโดย นางสาว ปาริชาต พิพัตรสัจจา รหัสนักศึกษา 53181450117 ชั้นปีที่ 2
นักศึกษาโปรเเกรมวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
ผลงานนี้เป็นสว่นหนึ่งของรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู

วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2555

การสอนวิชาวิทยาศาสตร์


การสอนวิทยาศาสตร์ของ คุณครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ คุณครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1  โรงเรียนนนทรี สอนเรื่องสถานะของสาร โดยที่คุณครูแทนตัวเองว่าเป็นพ่อมดวิเศษ ที่มีมนต์วิเศษสามารถเสกนักเรียนเป็นอะไรก็ได้ โดยเริ่มจากการถามความรู้เดิมเกี่ยวกับสถานะของสารกับนักเรียน จากนั้นให้ตัวแทนนักเรียนออกมาชั้นเรียนออกมาแสดงบทบาทสมมติ เริ่มจากให้นักเรียนกอดคอกันเป็นวงกลมจากนั้นออกแรงดึงให้นักเรียนแยกออกจาก  แต่ไม่สามารถดึงแยกออกจากกันได้และให้นักเรียนเดินผ่านช่องแคบแต่ก็ไม่สามารถเดินผ่านได้ และให้ตัวแทนนักเรียนอีกกลุ่มหนึ่งจับมือกันแล้วดึงนักเรียนให้เดินตามไปไหนมาไหน สามารถเดินผ่านช่องแคบๆนักเรียนก็สามารถผ่านไปได้ ส่วนกลุ่มสุดท้ายให้นักเรียนยืนแยกกันสามารถดึงนักเรียนเดินแยกไปทางไหนก็ได้ โดยที่คุณครูมาถามนักเรียนว่าแต่ละบทบาทที่นักเรียนได้เห็นจากการแสดงบทบาทสมมติของเพื่อนนั้นแทนสถานะใดของสาร และมีการทำกิจกรรมกลุ่มให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมติตามสถานะของสารที่คุณครูกำหนด  จากนั้นก็ให้นักเรียนสรุปความรู้แล้ววาดลงบนกระดาษคลิปชาร์ต และท้ายที่สุดคุณครูจึงสรุปบทเรียนให้นักเรียนฟังอีกหนึ่งครั้ง
ประโยชน์ที่ได้รับ
1.                ได้รับคามรู้เกี่ยวกับการปรับใช้เทคนิคการสอนให้เหมาะสมกับเนื้อหาโดยยึดความรู้ที่นักเรียนจะได้รับเป็นสำคัญ
2.                ได้ทราบว่าการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้จะทำให้นักเรียนได้รับความรู้มากกว่าการสอนแต่ในหนังสือ
3.                ทำให้ทราบว่าวิชาวิทยาศาสตร์นั้นก็สามารถแสดงบทบาทสมมุติได้และสามารถเรียนได้อย่างสนุกสนาน
และอยากแนะนำว่าที่คุณครูและคุณครูทุกคนว่าเรายังมีวิธีการสอนและเทคนิคมากมายที่จะปรับใช้กับการเรียนการสอนขึ้นอยู่ที่การดัดแปลง การสร้างสื่อที่น่าสนใจให้เหมาะสมกับเนื้อหาของครูแต่ละคน โดยต้องคำนึงถึงความรู้ที่นักเรียนจะได้รับและให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ซึ่งครูไม่ใช่เพียงแค่คนที่ถ่ายทอดความรู้แต่ในบางครั้งครูก็ต้องเป็น นักเอ็นเตอร์เทนเนอร์ นักแสดง นักจิตวิทยาอีกด้วย

การพัฒนาครู


ชีวิตการสอนของแคลล์ ฮีวิตต์ ครูสอนภาษาต่างประเทศของโรงเรียนมัธยมประสมแบบพาร์กไซด์ กับการจัดการชั้นเรียน โดยครูแคลล์จะจัดการชั้นเรียนโดยยึดว่าตัวเองคือผู้ควบคุมชั้นเรียน ซึ่งตลอดเวลาที่ทำการสอนครูแคลล์จะต้องประสบกับปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากเด็กนักเรียนไม่ตั้งใจเรียน แต่งกายผิดระเบียบ มาเรียนสาย คุยกันในชั้นเรียน มีเรื่องทะเลาะวิวาท ซึ่งปัญหาเหล่านี้ครูแคลล์ได้บอกว่าเธอจะต้องจัดการแก้ปัญหานั้นด้วยตนเอง โดยครูแคลล์ต้องจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนซึ่งระดับความรู้อ่อนให้เข้าใจเนื้อหาในชั้นเรียนให้ได้มากที่สุด และปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ที่ครูแคลล์กำหนดขึ้น เช่นการตรวจเครื่องแต่งกายก่อนเข้าชั้นเรียนเพื่อเป็นการให้ความเคารพต่อห้องเรียน มีการเช็คชื่อก่อนเรียน ตรวจอุปกรณ์การเรียน มีการยืดเวลาเรียนถ้านักเรียนไม่ต้องใจเรียนหรือประพฤติผิดระเบียบ และในบางครั้งเกิดการทะเลาะวิวาทระหว่างนักเรียนครูแคลล์ก็ต้องเข้าไปห้ามและอาจถูกนักเรียนใช้คำพูดที่หยาบคายตอบกลับมา ซึ่งก็ต้องทำใจใหได้และมีบทลงโทษกับนักเรียนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อีกส่วนที่สำคัญคือ การให้คำชมเมื่อนักเรียนตั้งใจเรียน มีการให้คะแนน การแสดงผลงานนักเรียนในชั้นเรียน ซึ่งครูแคลล์บอกว่า ครูต้องเป็นคนที่มีระบบระเบียบ ครูต้องตรวจสอบผลงานนักเรียน บันทึกข้อมูลต่างๆ จัดการวางแผนการเรียน ที่สำคัญครูต้องมีเป้าหมายที่สำคัญคือความรู้ที่นักเรียนจะได้รับต้องไม่ย่ำอยู่กับที่ และมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้รู้ถึงบทบาทหน้าที่ของครูต้องปฏิบัติ และการจัดการชั้นเรียนที่เหมาะสม
2. ได้รู้ว่านักเรียนที่เราสอนในบางครั้งพวกเขาอาจแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะซึ่งเราต้องแก้ปัญหานั้นด้วยตนเอง
3. ได้รู้การกำหนดกฎเกณฑ์ในการเรียนการสอนถือเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะจะทำให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีระบบระเบียบ และนักเรียนจะมีระเบียบวินัยมากขึ้น
4. ได้ทราบว่าการกล่าวคำชื่นชม การให้คะแนนพิเศษ มีผลต่อการเรียนการสอนเพราะทำให้นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น
และอยากแนะนำว่าที่คุณครูและคุณครูทุกคนว่า การจัดการชั้นเรียนถือเป็นภาระงานที่หนักแต่ถ้าหากมีระบบในการวางแผนการจัดการชั้นเรียนที่ดีก็จะทำให้การเรียนการสอนง่ายขึ้น ปัญหาในชั้นเรียนจะลดน้อยลงถ้าหากมีกฎระเบียบของชั้นเรียนและการกล่าวคำชมเชยถือเป็นรงกระตุ้นที่ดีที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น